Ali Günaydın

Ali Günaydın

​HADİSLERLE İSLÂM ÇIKTI (7 CİLT)

31 Ekim 2013

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 6 yılı aşkın bir zamanda, titiz bir gayretle ve 85 Bilim adamının çalışmalarıyla hazırlanan eser piyasaya sürüldü.

Eseri en iyi tanıtan hiç şüphesiz ki Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Dr. Mehmet GÖRMEZ’in yazdığı önsözdür. Kendimizden bir şey katmadan, özetleyerek vermeyi uygun bulduk. Birlikte okuyalım ve eseri tanıyalım.

“Rahmân ve Rahîm Allâh’ın adıyla.

Hadis ve sünnet, Kur’ân’ın beyanı olması cihetiyle Müslümanların inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını tesis eden temel kaynaktır.

Sünnet, Kur’ân’ı hayata aktaran bir vasıta olmanın yanında, Müslümanların varlık, bilgi ve değer tasavvuruna da kaynaklık eder.

                     …

İslâmiyetin kısa sürede dünyaya yayılmasında, yerleştiği bölgelerde sürekliliğinin sağlanmasında, farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan mensupları arasında ortak bir yaşama biçiminin oluşmasında Sünnet-i Nebeviyye’nin rolü büyük olmuştur. Sünnet aynı zamanda asr-ı saâdeti şimdiki zamana taşıma gayretininde ana vasıtası oolarak görülmüştür.

                     …

Klasik hadis kaynaklarımızın her isteyenin rahatlıkla yararlanabileceği türden eserler olmadığı açıktır. Bu  kaynaklardaki hadislerin mesajını kendi zamanlarına taşıma ve güncelleme gayreti, her çağdaki muhaddisleri harekete geçirmiştir. Bu maksatla hemen her dönemde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yakın tarihimiz de bu türden çalışmalara tanıklık etmiştir.

                     …

Hadislerle İslâm başlığını taşıyan bu eser Sevgili Peygamberimiz (SAV) tarafından sergilenen örnek tutum ve davranışları, onun (SAV) söz ve hadislerindeki mesajları; kısacası onun (SAV) çağlar üstü örnekliğini sade ve anlaşılır bir dille günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan, özelde Anadolu insanının, genelde İslâm toplumunun modern zamanlardaki problem ve ihtiyaçlarını dikkate alan, hedef kitle olarak ortalama okuyucuya hitap ettiği için teknik olarak hadis ilminin sorunlarını okuyucuya açmayan, ülkemizdeki hadis uzmanlarının birikimlerinden yararlanan, seksen beş yazarın katkı sunduğu katılımcı bir çabanın ürünüdür. Aslında “Konulu Hadis Projesi” olarak adlandırılan proje kapsamında iki ürün ortaya çıkmıştır. Bunlar, “Elektronik Veri Tabanı-Hadis Bilgi Bankası” ve “Hadislerle İslâm” adlı hadis külliyatıdır.

Konulu Hadis Projesi ile öncelikle temel hadis kaynaklarındaki hadis rivayetlerinin bir araya toplanması ve konularına göre bir bakış açısıyla yeniden tasnif edilmesi amaçlanmış, bunun için de bir veri tabanı hazırlanmıştır. Bu veri tabanı, yayımlanan kitap ile ilgili olduğu kadar, ondan bağımsız bir mahiyete de sahiptir. Elektronik veri tabanında iki yüz binden fazla kayıt yer almaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’in yanı sıra on dokuz temel hadis kaynağındaki rivayetler bu veri tabanına kaydedilmiştir. Bu rivayetler beş bin kadar konu başlığı ile ilişkilendirilerek klasik hadis külliyatında bulunmayan bir takım konular da güncel başlıklar altında yeniden tasnif edilmiştir. Elde edilen bu başlıklar, daha sonra kitapta yer alması düşünülen üç yüz elli civarındaki ana başlık altında toplanmıştır.

                    …

Hadislerle İslâm’a gelince eser, bir mukaddime, bir giriş ve sekiz ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şunlardır:

1-     Allâh, Âlem, İnsan ve Din

2-     Bilgi

3-     İman

4-     İbadet

5-     Ahlâk

6-     Sosyal Hayat

7-     Tarih ve Medeniyet

8-     Ebedî Hayat, Âhiret

Mukaddimede hadis tarihi ve literatürü, sünnet ve hadisi doğru anlamada temel ilke ve prensipler, “Konulu Hadis Projesi”ni ortaya çıkaran şartlar (esbâb-ı mucibe) ve elinizdeki kitabın ilkeleri, dil ve üslûbu, bilimsel düzeyi ve metin iyileştirme süreci gibi hususlarda bilgiler verilmektedir. Sünnet ve hadise ilişkin temel bilgiler içermesi ve eserin hazırlanma süreçlerinde takip edilen usûl ve metotları anlatması bakımından öncelikle mukaddimenin okunması faydalı olacaktır.

Kitaptaki konuların/makalelerin yazımında belli ilkeler gözetilmiştir. Kur’ân, sünnet ve sîret birlikteliğini metne yansıtmak, Kur’ân-sünnet bütünlüğünü, sünnetin iç bütünlüğünü, hadislerin hayat bulduğu bağlam ve ortamı, sebeb-i vürûdlarını göz önünde bulundurmak, aynı şekilde metinler arası iç bütünlüğe riâyet etmek; yaşadığımız çağın gerçeklerini, niteliğini ve edebî zevkini dikkate almak, geçmişi bugünün algısıyla tasavvur etmekten sakınmak, hadislerde geçen kelime, deyim ve kavramların Resûl’i Ekrem (SAV) dönemindeki anlamlarını tespit etmek bunlardan birkaçıdır.

                     …

Konu yazımında “Hadislerin Hadislerle Yorumu” şeklinde ifade edilebilecek bir yaklaşım tarzı benimsenmiştir.

                     …

Hadislerle İslâm konu yazım tekniği ve içeriği itibariyle özgün bir tarza sahiptir.

                     …

Konu yazımında mümkün olduğunca kuşatıcı, özgün ve çarpıcı başlıklar belirlenmiştir. Eserde yer alan bütün konularda başlıktan sonra ortalama beş hadise yer verilmiştir.

                     …

Hadislerle İslâm’ı oluşturan makalelerdeki bilgiler temelde Kur’ân-ı Kerîme ve on dokuz hadis kitabına dayanmaktadır.

                     …

Eserin tamamında kullanılan ve atıfta bulunulan âyet ve rivâyetlerin toplamı – mükerrerleriyle birlikte – 25.147 dir. Tekrarsız olarak atıfta bulunulan rivâyetlerin sayısı ise 9.782 dir. Bu istatistikî bilgiler, eseri okuyanların dikkate değer düzeyde hadis bilgisi ve kültürüyle buluşacağı anlamına gelmektedir.

                     …

Kitaptaki makaleler içerik, bütünlük, tutarlılık ve üslûp açısından yukarıda belirtilen ölçüler çerçevesinde üst kurul üyeleri ve proje bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve genel olarak beş aşamalı bir incelemeye tabi tutulmuştur.

                     …

Hadislerle İslâm, okuyucuyu Hz. Peygamberin (SAV) rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir çağrı olarak görülmelidir. Allâh Resûlü’nün (SAV) hadislerden süzülüp gelen kutlu nefesini hissetmek, onun (SAV) gönüllere hayat veren âb-ı kevserinden kana kana içmek; onun (SAV) çağrısına kulak vermek; onun (SAV) imanına, ibadetine, ahlakına, takvasına, örnekliğine, değerlerine, duâlarına, beşerî münasebetlerine tanıklık etmek; onun (SAV) varlık ve bilgi ufkunda seyreylemek, tarihin ve medeniyetin önemli kavşaklarında onun (SAV) izini sürmek ve nihayet varlık âleminin ötesine ve sonsuzluğun bilgisine ulaşmak isteyenlere, bu davete icâbet etmek tavsiye edilir.”

                     …

Evet, her müslümanın evinde mutlaka bulunması gereken bu eseri şahsen birkaç arkadaşımla beraber ilk çıkışında aldım ve hararetle okuyup müstefîd oluyorum. Emeği geçenlerin Allâh (CC) sa’yu gayretlerini artırsın.

 

Yorumlar

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan konhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kapat X